Boomtechnisch advies

De laatste jaren is het toepassen van boomveiligheidscontroles steeds belangrijker geworden, dit om aan een ‘zorgplicht’ voor bomen te kunnen voldoen. In een boomveiligheidscontrole worden de risico’s vertaald naar bepaalde maatregelen. Verschillende hulpmiddelen zoals de CROW en het Handboek Bomen kunnen hiervoor gebruikt worden. In combinatie met deze hulpmiddelen en de beschikbaarheid over een European tree technician kan ook IBOR een boomtechnisch advies afgeven.

Boomveiligheidscontroles kunnen uitgevoerd worden op verschillende elementen:

 • Bos, bosranden;
 • Boomgroepen;
 • Houtwallen en houtsingels;
 • Lanen;
 • Individuele bomen;
 • Monumentale bomen.

Boomveiligheid is een proces dat begint met een plan waarin zorgvuldige afwegingen worden gemaakt en dat eindigt bij de daadwerkelijke uitvoering en registratie. Ons proces is opgedeeld in een aantal stappen, deze worden niet altijd allemaal doorgenomen.

 1. Boomveiligheidsplan
 2. Risico-inventarisatie
 3. Beheermaatregelen
 4. Quick-scan en boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidsplan

In dit plan wordt vermeld op welke wijze invulling wordt gegeven aan boomveiligheid.

Risico-inventarisatie

Het risico wordt bepaald aan de hand van een combinatie van factoren:

 • Terrein en inrichting
 • Gebruikersintensiteit
 • Boomeigenschappen

Beheersmaatregelen

Afhankelijk van de uitkomst van de risico-inventarisatie is een bepaald beheersplan nodig. Bij een laag risico is bijvoorbeeld alleen regulier beheer nodig, is dit risico hoger dan is het advies om een 1-3 jaarlijkse boomveiligheidscontrole te doen.

Mogelijke beheersmaatregelen:

 • Andere inrichting
 • Bebording
 • Dunning
 • Snoei

Quick-scan en boomveiligheidscontrole

Een quick-scan boomcontrole wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van het gehele element. Bij deze controles wordt over het algemeen onderstaande informatie verzameld:

 • Basiskenmerken
  • Locatie
  • Eigenaar
 • Boomsoort
 • Plantjaar
 • Boomhoogte
 • Aantal/omvang
 • Eventuele gebreken
 • Boomveiligheidsmaatregelen

Kijk voor een voorbeeld van een Quick-scan en boomveiligheidscontrole bij het onderliggend menu Quickscan en VTA.

Nader boomtechnisch onderzoek

Mocht uit het boomveiligheidsonderzoek blijken dat het risico hoog is bij een bepaalde boom, maar dat deze boom ook waardevol is voor de omgeving, kunt u kiezen voor een nader boomtechnisch onderzoek gaan. Hierbij kan de boom bijvoorbeeld met een Picus meter, door middel van geluidsgolven in de boomstam,  onderzocht worden. Daarbij wordt zichtbaar of de stam nog voldoende sterk is om bepaalde weersomstandigheden te kunnen weerstaan. IBOR Advies heeft ook een Picus meter beschikbaar, kijk voor meer informatie bij Picus 3 tomograaf.

Het totaalplaatje is een gedegen boomtechnisch advies.