Referenties

  • Rijkswaterstaat Limburg – Prestatiebestek onderhoud van de Maas

Voor de districten Maastricht, Roermond en Nijmegen een prestatiebestek uitgevoerd voor het onderhoud van de Maas.
Een prestatiebestek bij Rijkswaterstaat omschrijft de functionele eis waaraan het areaal moet voldoen. De invulling voor de uitvoering wordt door de aannemer in een plan van aanpak omschreven, waarna een uitvoeringsplan de definitieve uitvoering omschrijft. Het areaal van de Maas voor dit bestek omvat het groen (beplantingen, grassen, bomen), het grijs (verhardingen, oeverbescherming, afwatering) en het natte deel (vrij houden van zwerfafval, doorstroming en afwatering in stand houden). Daarnaast omvatte dit contract ook een calamiteitendeel, waarbij de aannemer 365 dagen per jaar – 24 uur per dag – beschikbaar moet zijn en calamiteiten oplost.

  • Provincie Noord-Brabant – Regulier onderhoud

Onderhouds- en beheerplan opgesteld voor het regulier onderhoud van de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant. Het doen van de uitvoeringsvoorbereiding en de projectcoördinatie tijdens de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden langs de provinciale wegen. Het snoeien van ruim 21.000 bomen (periode van november-juni, met meerdere ploegen) in diverse maten was daarin een prachtig onderdeel. Dit werk omvatte de opname van de bomen, om daarmee de onderhoudstoestand te bepalen en de nieuwe onderhoudstoestand ná de snoeiwerkzaamheden vast te stellen.

  • Rijkswaterstaat Limburg – Prestatiebestek oeververbetering Voedingskanaal Nederweert

Dit prestatiebestek was een E&C contract (Engineering en Construct). Bij dit contract heeft de opdrachtgever reeds een voorlopig idee over de uitvoering en kan de aannemer het werkelijke ontwerp en uitvoering uitwerken en aanleggen. Bij dit bestek kwamen de volgende facetten aan de orde: Bewonersinformatieavond, contacten met gemeente en provincie i.v.m. vergunningaanvragen, kabels en leidingen, flora en faunawet, bodemsanering, explosievendetectie en opruimen, stalen damwanden, schanskorven, brugverhogingen, kleiaanvullingen en het aanbrengen van ongeveer 4500 m2 Enkamat A20 in snelstromend water. Ook voor dit werk heeft Chris de calculatie, plan van aanpak en het uitvoeringsplan geschreven.

  • Rijkswaterstaat Limburg – Prestatiebestek afrasteringen en snoeiwerk beplanting langs de Maas

In grote lijnen is het tracé bekend waar de afrastering moet komen te staan. In dit werk ging het om ongeveer 34 kilometer veekerend raster op de oevers van de Maas tussen Maasbracht en Hedel. De werkzaamheden zijn ook hier weer uitgewerkt in een plan van aanpak en uitvoeringsplan. De overige werkzaamheden omvatten de contacten met Natuurbeheerders, pachters en het Kadaster. Uiteindelijk werd de plek van het raster uitgezet en het raster geplaatst met bijbehorende poorten en overstapplaatsen.

  • Rijkswaterstaat District Venlo – Wegen

Prestatiebestek rond de wegen van Wegendistrict Venlo (2003 tot februari 2009)
Een prestatiebestek bij Rijkswaterstaat omschrijft de functionele eis waaraan het areaal moet voldoen. De invulling voor de uitvoering wordt door de aannemer in een plan van aanpak omschreven, waarna een uitvoeringsplan de definitieve uitvoering omschrijft. Het areaal van dit district omvatte de A67 en A73, de N273 en de N271. In totaal zo’n 105 kilometer autosnelweg en provinciale wegen). Dit bestek omvatte het groen (beplantingen, grassen, sloten, hagen en bomen), het grijs (verhardingen, afwatering) en het natte deel (vrij houden van zwerfafval, doorstroming en afwatering in stand houden). Daarnaast omvatte dit contract ook een calamiteitendeel, waarbij de aannemer 365 dagen per jaar – 24 uur per dag – beschikbaar moet zijn en calamiteiten oplost.

  • Groenonderhouds- en aanlegwerken regio Zuid-Oost Nederland

Voor diverse gemeenten in de regio Zuid-Oost Nederland en Limburg (Weert, Nederweert, Maastricht, Heerlen, Beek, Stein, Venlo, Helmond, Eindhoven). Vanaf 1990 als aannemer betrokken bij de uitvoering van het onderhoud van gemeentelijk groen. Dit is geweest als RAW frequentiebestek, beeldbestekken (onkruidbestrijding beplantingen, veegwerkzaamheden, kolken reinigen, bomen snoeien, bermen en gazons maaien, bladruimen, onkruidbestrijding verhardingen middels DOB methode). Ook het opstellen van onderhoudsplannen voor bijvoorbeeld Bouwvereniging Weert hoorde tot het takenpakket.

  • Gladheidsbestrijding/ winterdiensten

Voor diverse opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, Nederlandse Spoorwegen, Defensie, Belastingkantoren Zuid Nederland) organiseren en uitvoeren van gladheidsbestrijding. Deze inzet wordt gebaseerd op de voorspellingen van bijvoorbeeld Meteoconsult en eigen waarnemingen. Uitvoering op basis van aangenomen prijzen, prestatie-eisen of op uurbasis.